کتاب راه دکتری علوم جغرافیایی(جغرافیای طبیعی و انسانی)

تالیف:دکتر یوسف درویشی

انتشارات:نشر انتخاب تهران

شابک: 9‏‫747326600978

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال