درباره من

                به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر

دورد بی پایان بر پیامبر مهربانی حضرت محمد (ص) و آل محمد

قبل از هر علم و تخصصی انسان بودن مهم است.

 

گرایش تحصیلی دکترای تخصصی جغرافیا و  برنامه ریزی شهری
تخصص آسیب شناسی شهری
مسئولیت هیات علمی و استادیار دانشگاه پیام نور

 

*سوابق تحصیلی        

ردیف مقطع تحصیلی گرایش تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 کارشناسی دبیری جغرافیا ( جغرافیای طبیعی و انسانی) دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم )
2 کارشناسی ارشد (ژئومورفولوژی)جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

                                      

*سوابق آموزشی

ردیف سازمان دروس تدریس شروع اتمام
1 دانشگاه پیام نوراردبیل مباحث جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1389
2 آموزش و پرورش اردبیل جغرافیا 1377 1389
3 دانشگاه فرهنگیان اردبیل مباحث جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1385 1389
4 دانشگاه محقق اردبیلی مباحث جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1392 1394

                                          

*سوابق اجرایی

ردیف عنوان مسئولیت دانشگاه سال
1 ارتباط دانشگاه با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان اردبیل مدیر دانشگاه پیام نوراستان اردبیل 1396-1394
2 مرکز رشد مدیر دانشگاه پیام نوراستان اردبیل 1400-1396
3 گروه هنر و معماری مدیر دانشگاه پیام نوراستان اردبیل 1399-1396
4 پژوهشی مسئول دانشگاه پیام نور واحد هیر 1399-1390
5 کتابخانه مسئول دانشگاه پیام نور واحد هیر 1399-1390
6 امتحانات حفاظت دانشگاه پیام نور واحد هیر 1394-1390

                                       

*افتخارات

ردیف افتخارات رتبه اخذ شهر
1 پژوهشگر برتر اول دانشگاه های استان اردبیل اردبیل
2 پژوهشگر برتر اول دانشگاه پیام نور تهران
3 پژوهشگر برتر اول جشنوارذه ملی آینده پزوهی شهری اصفهان اصفهان

 

*تالیفات کتاب

ردیف تخصصی /کمک آموزشی عنوان کتاب سال ناشر سمت مرحله
1 تخصصی آموزشی سکونتگاه غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 1401 مولف تدوین
2 تخصصی آموزشی Urban Planning in the Digital Age

برنامه ریزی شهری در عصر دیجیتال

1401 مترجم تدوین
3 تخصصی آموزشی حفره های امنیتی شهر 11401   تدوین
4 تخصصی آموزشی درآمدی بر محلات شهری 1400 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران مولف داوری
5 تخصصی آموزشی تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی 1400 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران مولف داوری
6 تخصصی آموزشی تاب آوری شهری 1400 جها د دانشگاهی دانشگاه قزوین مولف داوری
7 تخصصی آموزشی سمینار مسائل شهری 1400 دانشگاه پیام نور مولف داوری
8 تخصصی آموزشی برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 1400 دانشگاه پیام نور مولف. دوم داوری
9 تخصصی آموزشی زیباسازی و مبلمان شهری 1400 دانشگاه پیام نور مولف آماده چاپ
10 تخصصی آموزشی پدافند غیرعامل شهری 1398 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   چاپ
11 تخصصی آموزشی در آمدی وندالیسم شهری 1397 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران مولف چاپ
12 تخصصی آموزشی آسیب شناسی شهری 1394 انتخاب تهران مولف چاپ
13 تخصصی آموزشی شهر و اسکان غیر رسمی 1394 انتخاب تهران مولف چاپ
14 تخصصی آموزشی جغرافیای سیاسی و امنیتی 1396 انتخاب تهران مولف زیر چاپ
15 تخصصی کمک آموزشی کتاب راه، دکتری علوم جغرافیا 1395 انتخاب تهران مولف چاپ
16 تخصصی کمک آموزش کتاب راه، منابع دکتری علوم جغرافیا (فلسفه) 1395 انتخاب تهران مولف چاپ
17 تخصصی آموزشی رشد شهری و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی 1392 محقق مولف چاپ
18 تخصصی آموزشی جغرافیای سیاسی و امنیتی اقوام و عشایر ایران 1392 محقق مولف چاپ
19 تخصصی آموزشی آسیب های حاشیه نشینی 1393 مولف چاپ
20 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1393 آهنگ تهران مولف چاپ
21 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی جغرافیای و برنامه ریزی روستا 1393 آهنگ تهران مولف چاپ
22 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی فلسفه جغرافیا 1393 آهنگ تهران مولف چاپ
23 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی جغرافیای انسانی 1393 آهنگ تهران مولف چاپ
24 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی جغرافیای طبیعی 1393 آهنگ تهران مولف چاپ
25 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی ژئومورفولوژی 1392 آهنگ تهران مولف چاپ
26 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی آب و هواشناسی 1392 آهنگ تهران مولف چاپ
27 تخصصی کمک آموزشی سوالات تستی و تشریحی منابع آب و خاک 1392 آهنگ تهران مولف چاپ
28 تخصصی کمک آموزشی مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای شهری 1390 رهرو دانش مولف چاپ
29 تخصصی کمک آموزشی مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی 1390 رهرو دانش مولف چاپ

 

 *مقالات علمی ترویجی،علمی پژوهشی، (ISI ,ISC)

ردیف عنوان مقاله نام مجلات رتبه سال
1 ارزیابی نحوه ترکیب توده و فضاهای باز در محلات شهری از منظر پدافند غیرعامل(مطالعه موردی: منطقه 1 برنامه ریزی توسعه کالبدی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1398
2 سنجش فضایی مولفه های اقتصادی و اجتماعی آگاهی های زیست محیطی روستاهای، شهرستان گرگان مسکن و محیط روستا ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1398
3 بررسی شاخص های اقتصادی_ اجتماعی، در نواحی پیراشهری مورد شهر گمیشان اقتصاد فضا و توسعه روستایی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1398
4 ابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زمین لغزش(مطالعه موردی: زیر حوضه گرگان رود شهرستان گرگان) پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1399
5 ارزیابی انعطاف پذیری فضاهای باز در محلات شهری از منظر پدافند غیر عامل (مطالعه موردی منطقه 1 تبریز) مطالعات سکونتگاهای انسانی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1399
6 واپایش مولفه های رشد هوشمند شهری در رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی شهر اردبیل) نگرش های نو در جغرافیای انسانی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1399
7 سنجش بالقوه اثر طرح های هادی روستایی در کیفیت زندگی پیراشهری (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی علمی و ترویجی 1399
8 بررسی وضعیت سرقت در مناطق حاشیه نشین بارویکرد تاریخی (مطالعه موردی محله حاشیه نشین میراشرف شهر اردبیل) فصلنامه کارآگاه علمی و ترویجی 1396
9 بررسی نقش مهاجرت روستائیان در پیدایش محلات اسکان غیررسمی (مطالعه موردی محله میر اشرف شهر اردبیل) فصلنامه بررسی های آمار رسمی ایران علمی و ترویجی 1398
10 سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر گلوگاه فصلنامه دانشگاهی مطالعات محیطی هفت حصار علمی و ترویجی 1398
11 نگاهی توصیفی تحلیلی بر توان اکوتوریستی گردنه ی حیران فصلنامه میراث و گردشگری تخصی دانشگاهی 1396
12 سنجش تغغیرات پوشش گیاهی استانخراسان رضویطی دوره 2005 تا 2015(مطالعه موردی شهررشتان خوشاب) فصلنامه توسعه پایدار جغرافیایی تخصی دانشگاهی 1397
13 بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران در شهرهای مرزی

 

فصلنامه پژوهش های نوین علوم جغرافیا ،معماری و شهرسازی علمی و تخصی 1396
14 تاثیر عوامل مکانمند و بی هویتی در فضای سبز بر التفات ذهن و دلبستگی به شهر(مطالعه موردی پارکهای شهر گرگان) جغرافیا و روابط انسانی علمی و تخصی 1397
15 نگهی تحلیلی میدانی بر چالش های کالبدی پیاده روها در شهر اردبیل نشریه طراحی مطالعات شهری و پژوهش شهر علمی و تخصی 1397
16 سنجش میزان رضایت از محیط مسکونی در سکونتگای های غیر رسمی رویکرد پژوهشی در علوم اتماعی علمی و تخصی 1397
17 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1395
18 حاشیه نشینی و نقش آن در بروز مواد مخدر و اعتیاد در شهر اردبیل پژوهشهای جغرافیای انسانی ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1395
19 بررسی و تبیین وضعیت رفاه اجتماعی در استان لرستان فصلنامه تحقیقات جدید علمی و تخصی 1395
20 نگاهی تحلیلی بیدانی بر چالش های پیاده روه های شهر اردبیل فصلنامه شباک علمی و تخصی 1395
21 مکانیابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیا(GIS) فصلنامه جغرافیا،عمران و مدیریت شهری علمی و تخصی 1395
22 ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه طبیعت گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS فصلنامه فضای گردشگری ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 1395
23 تحلیلی بر وضعیت پسمانده های شهر اردبیل با تاکید بر نقش بازیگرانشهری فصنامه تخصصی عصر پایدار علمی تخصصی 1394
24 The Study and Analysis of Government’s Role in Rapid Growth of Urbanization (Case Study, Ardabil City) JOURNAL OF BIODIVERSITY ND ENVIRONMENTAL SCIENCES ISI 1394
25 The Impact of Climatic Conditions on Tourism evelopment with an Emphasis on TCI Bioclimatic Model bj Cumhuriyet Science Journal ISI 1394
26 Evaluating family conflicts in Ardebil (Iran) with a comparative approach toward downtown and suburban areas Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISI 1394
27 نقش دولت در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران دانش انتظامی علمی تخصصی 1394
28 حاشیه نشینی و نقش آن در بروز مواد مخدر و اعتیاد در شهر اردبیل پژوهش های جغرافیای انسانی علمی پژوهشی 1393
29 Look at the situation in Iran for Migration ,With an emphasis on the city of Ardabil Journal of Middle East Applied Science and Technology ISC 1393
30 Role of government in the rapid urban growth in Iran(the Ardebil city instance study) IRJABS ISI 1392
31 Marginalization And Its Role In Social Pathos( Case study Ardebil city) international research journal of applied and basic sciences ISI 1391

 

*مقالات همایش، کنفرانس، کنگره ،سمپوزیوم

ردیف عنوان مقاله عنوان گردهمایی علمی سال
1 بررسی مشکلات زیست محیطی شهر اردبیل اولین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند 1392
2 نقش دولت در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران( مطالعه موردی شهر اردبیل) همایش ملی حاشیه نشینی نظم و امنیت 1392
3 ارزیابی فرصت ها و چالش گردشگری شهر توریستی هیر با استفاده از شاخصهای زیست همایش ملی گردشگری، جغرافیا ی محیط زیست 1392
4 جغرافای سیاسی و ژئوپاتیک اقوام ایرانی و نقش آن در امنیت ملی همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی 1392
5 نقش ژئوپلتیکی تنوع قومی در امنیت ملی ایران با تاکید بر اقوام عشایر اولین همایش ملی عشایر،نظم و امنیت 1392
6 تقویم کوچ عشایر با رویکردعناصر اقلیمی و امنیت طبیعی در استان اردبیل اولین همایش ملی عشایر،نظم و امنیت 1392
7 معیشت و بررسی روند تغییرات کوچندگان ایل شاهسون اولین همایش ملی عشایر،نظم و امنیت 1392
8 Role of government in the rapid urban growth in Iran 5th INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOP On Built Environment in Developing Countries 1392
9 بررسی نقش امنیت روحی و روانی و اجتماعی بر گردشگران خارجی دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1392
10 چالش های شکل گیری شهر هوشمند در شهر اردبیل اولین همایش شهر هوشمند 1392
11 چالش های مبلمان شهری در شهر اردبیل نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (همایش ملی معمری شهرسازی و توسعه پایدار 1392
12 مدیریت شهری و چالش های زیست محیط شهری و توسعه پایدار دریاچه شورابیل اردبیل اولین کنفرانس ملی،جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار 1392
13 ساماندهی مناطق سیلابی رودخانه ها در محدوده شهری با به کار گیری از جی ای اس پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب 1392
14 تئوری پلیس عشایر اولین کنفرانس ملی عشایر نظم و امنیت 1392
15 تئوری پلیس عشایر اولین همایش ملی عشایر،نظم و امنیت 1392
16 مطالعه اقلیم و معماری شهر تورستی هیر همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری 1392
17 مدیریت و برنامه ریزی شهری در هفته نامه یورد 1393
18 فرصت ها و چالش های گردشگری در توسعه پایدار توریسم شهر اردبیل کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار 1393
19 بررسی مکانیزم های ساخت و ساز در حاشیه نشینی دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ب 1393
20 بررسی وضعیت توریسم و گردشگری بر اقتصاد شهر مطالعه موردی شهر اردبیل دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا 1393
21 تاثیر شرایط اقلیمی بر توسعه گردشگری مطالعه موردی شهرستان نیر همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه 1393
22 بررسی روند بافت فرسوده در شهر اردبیل اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلان شهرها 1393
23 نقش فضای سبز در شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی شهر (مطالعه موردی شهر اردبیل) دومین همایش ملی معماری،عمران و محیط شهری 1393
24 نقش مدیریت در بهبود توسعه ی فضای سبز شهری اردبیل اولین کنگره بین اللملی مهندسی محیط زیست 1393
25 مکانیابی دفن زباله های جامد شهری در محیط جی آی اس مطالعه موردی شهر اردبیل اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار 1393
26 معضلات سیستم زیرساخت ترافیک شهری در بعد پیاده روها (مطالعه موردی شهر اردبیل) دومین کنگره بین المللی ، معماری و توسعه شهری 1393
27 تحلیلی بر دیدگاه های فلسفه در ارتباط با اخلاقیات محیطی اولین همایش ملی ارزیابی مدیری ت وآمایش…… 1393
28 بررسی و ارزیابی شاخص های اقلیمی موثر بر توریسم (نمونه موردی شهرستان خلخال) دومین همایش جغرافیا و گردشگری و محیط زیست 1393
29 عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(مطالعه موردی شهر اردبیل) دومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران 1393
30 بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر مرزی پارس آباد در مقایسه با مناطق شهری کشور و شهر سالم همایش ملی مرزنشینان و توسعه پایدار و فرصت سرمایه گذاری 1393
31 یررسی موانع و چالش های پیش روی مدیریت شهری در اردبیل کنفرانس بین اللمللی نیارش شهر پایا 1393
32 تحلیل و بررسی معضلات فضای سبز (پارکها در شهر اردبیل) دومین همایش معماری شهرسازی و محیط زیست 1393
33 گردشگری و نقش آن در اقتصاد شهری سرعین اولین همایش ملی گردشگری،درآمد و فرصت 1393
34 بررسی و تحلیل مهاجرت روستا به شهر در اردبیل اولین کنفرانس در علوم جغرافیایی مدیریت و.. 1393
35 مدیریت محیط زیست شهرهای ایران ،چالش ها و راهکارها(مطالعه موردی شهر اردبیل دومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران 1393
36 The Study of limitations and Challenges of Urban Management in Iran (Case Study Ardabil city اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی 1393
37 بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهر اردبیل اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه 1394
38 تحلیلی بر وضعیت سرانه مسکن در شهر اردبیل کنفرانس ملی چالش معاصر در معماری و شهرسازی 1394
39 تحلیل بررسی معضلات اقتصاد کشاورزی در شهر اردبیل سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1394
40 چیدمان مبلمان شهری تهران سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1394
41 نقش کشاورزی در توسعه شهری سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1394
42 تاثیر توریسم بر تحولات اقتصادی وکالبدی شهر(نمونه موردی شهر سرعین) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش 1394
43 بررسی فرهنگ مشارکت محله در پیشبرد کیفیت محله( مطالعه موردی: شهرستان اردبیل اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه پایدار شهری 1394
44 تحلیلی بر وضعیت آسیب های اعتیاد و مواد مخدر و پیامدهای آن در شهر اردبیل کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی 1394
45 بررسی شاخص های کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مشکین شهر اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و .. 1394
46 پارامترهای تاثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده روها برای افزایش سطح تعاملات اجتماعی(مطالعه موردی شهر اردبیل) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم 1394
47 نقش توریسم در همگرایی کشورهای اسلامی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری ،جغرافیا و… 1394
48 تحلیل و بررسی آسیب ها ی اجتماعی در شهر اردبیل کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران 1394
49 بررسی شرایط اقلیمی در معماری شهر اردبیل اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار 1394
50 بررسی رابطه بین برنامه ریزی شهری و توسعه پایدارشهری اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران 1394
51 نقش و اهمیت فضای سبز شهر در محیط جغرافیای زیستی شهر شهر اردبیل سومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان 1394
52 بررسی وضعیت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر اردبیل هشتمین اجلاس بین المللی رشد توسعه شهری و حفاطت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا 1394
53 بررسی وضعیت ضوابط و مقررات ساخت و سازهای شهری در شهر اردبیل اولین همایش بین المللی ایده های نو در معمار وشهرسازی پریسا علیزاده 1394
54 تحلیل بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فضای سبزشهر اردبیل دومین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1394
55 بررسی وضعیت فیزیکی محله قدیمی(جمعه مسجد) اولین کنفرانس علمی پروهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی ایران 1394
56 گواهی مقاله چالش های نگرش سیستمی در برنامه ریزی شهری همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا 1394
57 نقش جغرافیای سیاسی نظامی و سیاسی اقوام و عشایر ایران هشتمین کنگره انجمن ژئوپاتیک ایران 1394
58 بررسی قابلیت های گردشگری و ژوتوریسم مشکین شهر با تاکید بر آبهای گرم معدنی اولین همایش ملی گردشگری پایداربا رویکرد گردشگری ورزشی،‌ سلامت و محیط زیست 1394
59 هویت بخشی به فضای شهری پیاده رو در شهر اردبیل کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری 1394
60 تحلیل و بررسی وضعیت میادین شهر اردبیل اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران , معماری و…. 1394
61 اخلاق محیط زیستی از دیدگاه اسلام و قرآن نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع….. 1394
62 مروری کوتاه بر اهمیت بام سبز در توسعه پایدار همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز دیروز، امروز، 1394
63 نگاهی گذرا بر اهمیت و کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی 1394
64 تحلیلی بر نقش شهروندان و مدیران شهری در مدیریت شهری سومین کنفرانس ملی معماری وسازه نوین در علم.. 1394
65 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری پایدارشهری(مطالعه موردی اردبیل) همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری …. 1394
66 بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهری اردبیل کنفرانس بین المللی عمران معملری و یرساخت شهری 1394
67 مشکلات فیزیکی و کالبدی اسکان غیر رسمی شهر اردبیل اولیبن همایش توسعه پایدار شهری 1394
68 بررسی عوامل موثر در شکل گیری سیمای کنونی شهر اردبیل همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در… 1394
69 تحلیلی بر وضعیت مکانیابی فضای سبز شهری اردبیل اولین کنفرانس بینالمللی انسان،معماری،عمران و شهر 1394
70 برسی چالش های شکل کیری شهر خلاق الکترونیک در ایران (مطالعه موردی شهر اردبیل) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
71 تحلیل پارمترهای موثر در حوزه آبخیز کنفرانس ملی عاوم مهندسی آب 1394
72 نقش رسانه های جمعی تلویزیون در پیشبرد فرهنگ شهری(مطالعه موردی شهر اردبیل) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری 1394
73 تحلیلی بر فرصتها و تهدید(نکات قوت و ضعف)توریسم کشورهای اسلامی در جهت همگرایی فرهنگی ؛ سیاسی و اقتصادی ملت ها و دولت ها دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 1394
74 نگاه تحلیلی برچالش های بافت فرسوده در شهر اردبیل دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهر پایدار 1394
75 تحلیلی بر ماهیت گردشگری خلاق دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1395
76 بررسی اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی در توسعه پایدارشهری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات 1395
77 نگاهی تحلیلی و آماری بر آسیب شناسی همسر آزاری در شهر اردبیل چهارمین کنفرانس بین الملی پژوهش در علوم و…… 1395
78 تحولات جمعیت شهر و معضلات ناشی از آن بر نظام شهری اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی …… 1395
79 City population changes and problems arising from its municipal system First International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urban planning …….. 1395
80 نگرشی تحلیلی و میدان بر چالش تاکسی رانی در شهر اردبیل کنفرانس بین المللی عمران، مدیریت شهری و.. 1395
81 بررسی و تحلیل نقش فضای سبز شهری در توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان پنجمین همایش سراسری محیط زیست انرزی و….. 1395
82 مروری تحلیلی بر نقش شهرهای شهرهای کوچک و میانی استان اردبیل در توسعه استان کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1395
83 تحلیل و بررسی نقش چالش های فرهنگ شهرنشینی در اردبیل اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و منیت… 1395
84 نگاهی تحلیلی بر چالش ها و موانع توسعه شهر اردبیل چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 1395
85 بررسی وضعیت و مشکلات جایگاه های CNG سوخت وسایط نقلیه در شهر اردبیل دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و…. 1395
86 زیبا سازی فضای شهری و تأ ثیر آن بر روان شهروندان شهر اردبیل سومین کنفرانس علی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران 1395
87 شهرکهای صنعتی و نقش آن در توسعه شهر اردبیل دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست پایدارا 1395
88 طرح باغشهر با رویکرد پدافند غیر عامل و ژئوپلیتیک شهری ( نمونه موردی : شهریار) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1395
89 تحلیل کاربری اراضی شهر عسلویه از منظر پدافند غیر عامل دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری -اردبیل 1395
90 بررسی نقش ابزار فرهنگ در جذب توریسم داخلی و خارجی مطالعه موردی شهر اردبیل کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،،شهر هوشمند 1396
91 تحلیلی تو صیفی بز مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری دومین کنگره عمران معماری و شهرسازی معاصر جهان 1396
92 نگاهی تحلیلی توصیفی بر نقش شورای شهر در برنامه ریزی توریسم.مطالعه موردی اردبیل کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و….. 1396
93 بررسی و تحلیلی میدانی نزاع و درگیری بین شهروندان شهر اردبیل اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکردی فرهنگی 1396
94 بررسی و ارزیابی وضعیت مراکز خرید در خیابان سی متری شهر اردبیل پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری 1396
95 بررسی چالش های معابری شهری (مطالعه موردی شهر گرمی) سومین کنگره ملی مدیریت شهری نوین 1396
96 بررسی میدانی کیفیت حمل و نقل و خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی شهر اردبیل جشنواره بین المللی سالانه معماری ،عمران و شهرسازی در آغازه هزاره سوم 1396
97 چالش های مرکز تفریحی و گردشگری کنار ساحلی رودخانه بالقلوچای شهر اردبیل اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار مهندسی عمران معماری و شهرسازی با محوریت رویکردمعماری ….. 1396
98 بررسی وضعیت مناطق اسکان های غیر رسمی شهر اردبیل در برابر زلزله هفتمن کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران…. 1397
99 نوآوری در طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری هفتمن کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران…. 1397
100 سنجش تحولات جمعیتی و سکونتی در شهرستان جلفا جهارمین کنگره بین الملی توسعه پایدار 1397
101 مقایسه قابلیتهای سیستم هایCAD و GISدر شهرسازی کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای اسلام 1397
102 مروری بر نقش عوامل طبیعی در شکل گیری انواع شهر دومین همایش بین المللی افق نوین درعلوم جغرافیا و.. 1398
103 بررسی وضعیت مسکن مهر در ایران با رویکردی آینده نگری در مدیریت مسکن شهری نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی شهر و روانشناسی 1400
104 بررسی چالش های ترافیک شهری در شهر اردبیل هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری 1400
105 ارزیابی پایداری زیست محیطی در فضاهای شهر اردبیل کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب 1400
106 بررسی رویکرد شهر سازی جدید نسبت به بهسازی محلات سنتی شهر (مطالعه موردی محله جمعه مسجد شهر اردبیل کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب 1400

 

* استاد راهنما،مشاور ،داور،پایان نامه های/رساله

ردیف موضوع رساله/پایان نامه دانشگاه نقش سال
1 راهکارهای ساماندهی بافت فرسوده در محله جمعه مسجد شهر اردبیل دانشگاه آزاداسلامی   رشت استاد راهنما اول 1393
2 تحلیل تطبیقی ببافت شهری اردبیل(نمونه موردی:بافت مرکزی با حاشیه نشین) دانشگاه آزاداسلامی   رشت استاد راهنما اول 1393
3 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی اراضی مسکونی شهر بیله سوار دانشگاه آزاداسلامی   رشت استاد راهنما اول 1393
4 نقش مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه پایدار شهری شهر پارس آباد) دانشگاه آزاداسلامی مرند استاد راهنما اول 1394
5 بررسی اثرات بلند مرتبه سازی بر ساختار فضایی و کالبدی مناطق 4 و 2 تبریز دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1394
6 تحلیل توزیع مکانی کاربری پارک محله ای با استفاده از GISی منطقه 3 تبریز دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1394
7 ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهر مرند دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1394
8 بررسی نقش برنامه ریزی کاربری اراضی شهر در کاهش ناهنجاری های اجتماعی مرند دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1394
9 نقش سرمایه گذاری مشارکتی در ایجاد درآمد های پایدار شهری(مورد مطالعه مرند)) دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1394
10 توانمندی سازی محلات سنتی در شهرهای میان اندام (مطالعه موردی مرند) دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
11 ارزیابی پتانسیل شهرکوچک اندام در توسعه گردشگری با استفاده از مدل swotهریس دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
12 ارزیابی موفقیت پارک بانوان (نمونه موردی پارک بانوان کلانشهر تبریز دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
13 تاثیر محلات حاشیه نشین اسکان غیررسمی در رشد شهرنشینی شهرهای میان اندام مرند دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
15 تاثیر توزیع فضایی کاربری ها بر ترافیک شهری مطالعه موردی بافت قدیم مشگین شهر دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
16 بررسی رابطه بین حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری مرند دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1395
17 ارزیابی فضاهای باز در محلات شهری از منظر پدافند غیر عامل موردی شهرداری تبریز دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1396
18 بررسی تاثیر مبلمان وفضاهای شهری بر آرامش روان شهروندان((مطالعه: شهر مرند) دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1396
19 تحلیلی بر نقش فضای سبز شهری در راستای توسعه پایدارشهری شهر اردبیل دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1396
20 مطالعه تطبیقی کیفیت محیطی محلات سنتی وبرنامه ریزی شده در کلانشهر تبریز دانشگاه آزاداسلامی   مرند استاد راهنما اول 1396
21 بررسی حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت بر امنیت شهری اردبیل دانشگاه پیام نور هشتگرد استاد مشاور 1397
22 بررسی توانمندی های ژئوتوریستی ژئومورفوسایتهای شهر نیر با استفاده از روش کومانسکو دانشگاه محقق اردبیلی استاد مشاور 1397
23 ارزیابی پایداری محلات درشهرهای کوچک مطالعه موردی شهر گیوی دانشگاه محقق اردبیلی استاد مشاور 1397
24 اارزیابی اثرات بهسازی و نوسازی در ارتقا کیفیت مسکن بافت فرسوده شهر اردبیل دانشگاه پیام نور تهران استاد مشاور 1398
25 بررسی تاثیر ویروس کرونا در تحولات انرژی در شهر اردبیل دانشگاه آزاد تبریز استاد مشاور 1400

 

 * راهنما ی پروژه دانشجویی

ردیف عنوان دانشگاه نقش سال
1 امکان سنجی توسعه گردشگری در شهرستان نیر دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1392
2 تحلیل در توان اکوتوریسم گردنه حیران دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1392
3 مزایا و معایب مسکن مهر در اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
4 چالش های فرهنگ همسایه در اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
5 بررسی احیائ و نوسازی بافت فرسوده دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
6 مطالعه عوامل موثر بر ایمنی تقاطع م سطح دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
7 مدیریت نادرست پشماندهای شهری تهدید دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
8 مطالعه وضعیت جایگاه سوخت در استان اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
9 چالش های پیش روی شورای شهر در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
10 مطالعه ایمنی شبکه ی معابر درون شهری اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
11 بررسی شهر سالم در مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1393
12 مطالعه توسعه پایدار کشاورزی در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
13 مشارکت مردمی و امور شهری دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
14 پست مدرنیسم با تاکید برنامه ریز شهری دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
15 بررسی مراکز خرید در مرکز شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
16 مطالعه پسماند شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
17 بررسی فضای شهریدر بافت تاریخی اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
18 بررسی فضای شهری دربافت تاریخی اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
19 مطالعه وضعیت مدیریت شهری در اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
20 بررسی نحوه خدمات رسانی شهری در بافت فرسوده دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
21 بررسی وشعیت درون شهری شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
22 مطالعه ی فضای سبز در منظره­ی شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1394
23 بررسی وضعیت سدمعابر پیاده رو های شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
24 مطالعه کودک آزاری در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
25 بررسی وضعیت شبکه سواره روهاو پیاده روها در اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
26 نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
27 بررسی و ارزیابی همسرآزاری در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
28 نقش مشارکت شهروندان در اردبیل دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
29 علل مهاجرت روستا به شهر اردبیل دانشگاه پیام نور اردبیل استاد راهنما 1395
30 بررسی چالش های فرهنگ شهر نشینی در حاشیه نشینی در اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
31 مطالعه و بررسی شهر الکترونیکی و شهر خلاق دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
32 بررسی مسکن مهر در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
33 توانمندسازی بافت های مساله دار در بهسازی شهری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
34 مطالعه وضعیت گردشگری شورابیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
35 بررسی وضعیت توریستی در شهر کیوی دانشگاه پیام نور هیر استاد راهنما 1395
36 ارزیابی پیاده روهای شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
37 بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
38 بررسی روند تغییرات فیزیکی شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1395
39 بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
40 بررسی وضعیت مبلمان شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
41 ارزیابی کارکرد پارک بانوان در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
42 بررسی وضعیت اقتصادی در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
43 بررسی نقش توسعه اقتصادی سرعین با توجه به پتانسیل گردشگری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
44 مطالعه فرهنگ شهری در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1396
45 مطالعه میدانی وضعیت ترافیک میدان قدس اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1397
46 بررسی وضعیت شبکه شهری الکترونیکی در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1397
47 بررسی گردشگری شهر توریستی نیر دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1397
48 مطالعه و بررسی حاشیه نشینی در شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1397
49 اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر(دروازه) دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1398
50 تأثیر پیاده‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه عالی قاپو) دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1398
51 مداخله در بافت فرسوده با رویکرد پایداری اجتماعی شهر اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1398
52 نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر محله عالی قاپو اردبیل   دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1398
53 فرایند طراحی شهری)در شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1398
54 بررسی امتداد منظر روز در شب (نمونه موردی: محله قدیمی سلطان آباد شهر اردبیل) دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
55 بررسی بافت فرسوده و طراحی شهری درعالی قاپو دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
56 بررسی تحولات کالبدی بازار های سنتی (نمونه موردی بازار سنتی اردبیل) دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
57 بررسی روند طراحی شهرک دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
58 بررسی کیفیت زندگی و رفاه ساکنین محلات عالی قاپو، گازران و شهید گاه اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
59 ساماندهی سیمای بافت فرسوده در جهت ارتقای کیفیت محله زینال دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
60 بررسی مشارکت مردمی درساماندهی بافت‌های فرسوده شهری محله ججین دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
61 نگاهی به کمبودها، آمار جمعیتی و تفکیک کاربری های شهرستان سراب دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
62 سامان دهی کالبدی بافت تاریخی محلات با استفاده از الگوی شهرسازی اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
63 ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد پایداری بهسازی و نوسازی محله اوچدکان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
64 ساماندهی کالبدی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار محله ملاهادی اردبیل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1399
65 بررسی تأثیرات گردشگری بر وضعیت فرهنگ و اجتماعی شهر سرعین. دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل استاد راهنما 1400

 

*مجری  طرح های تحقیقاتی

ردیف طرح عنوان سال کارفرما مرحله
1 طرح استانی مطالعه راه های تاریخی استان اردبیل و نقش آنها در توسعه گردشگری فرهنگی 1400 سازمان برنامه و بودجه اردبیل تدوین
2 طرح استانی بررسی نقش پارامترهای اقلیمی در معماری شهر اردبیل 1399 دانشگاه پیام نور تدوین
3 طرح استانی اثر ات طرح های هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوار روستایی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) 1398 دانشگاه پیام نور اتمام
4 طرح ملی(امنیتی) طرح تئوری راهبرد پلیس عشایر 1396 تحقیقات کاربردی (ناجا) اتمام
5 طرح ملی بررسی مقایسه ای میزان مشارکت مردم عشایر و شهر و رابطه آن با امنیت 1396 تحقیقات کاربردی (ناجا) اتمام
6 طرح استانی بررسی و ارزیابی تحلیلی، آماری حقوق شهروندی در شهر اردبیل با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی , SPSS Exce 1395 دانشگاه پیام نور اتمام
7 طرح استانی بررسی و مطالعه پتانسیل های شهر اردبیل در توسعه گردشگری و ارائه راهکارهای علمی در جهت کسب درآمد از پتانسیل گردشگری شهر اردبیل 1394 دانشگاه پیام نور اتمام
8 طرح استانی آسیب شناسی اجتمای و کالبدی شهر اردبیل 1393 تحقیقات کاربردی (ناجا) اتمام

 

 *ویراستار و  ناظر علمی کتاب

ردیف عنوان کتاب سال مجری سمت مرحله
1 عشایر در ایینه امنیت 1389 تحقیقات کاربردی (ناجا) ویراستار و ناظر علمی چاپ
2 توانمندی گردشگری و ژئوتوریسم استان اردبیل 1396 انتشارات نگین سبلان ویراستار و ناظر علمی چاپ
3 Criminal inve tigation 1390 تحقیقات کاربردی (ناجا) ویراستار و ناظر علمی اخذ مجوزچاپ
4 you can choose to happy 1389 تحقیقات کاربردی (ناجا) ویراستار و ناظر علمی اخذ مجوزچاپ
5 حجاب و امنیت     خانواده 1389 تحقیقات کاربردی (ناجا) ویراستار و ناظر علمی اخذ مجوزچاپ
6 سرمایه و امنیت اجتماعی 1391 تحقیقات کاربردی (ناجا) ویراستار و ناظر علمی چاپ

                                   

*ناظر علمی طرح های مطالعاتی و پژوهشی  

ردیف عنوان طرح مجری طرح سال مرحله
1 مکانیابی فضایی-کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری دسرقت در شهر اردبیل تحقیقات کاربردی (ناجا) 1395 تدوین
2 علل افزایش تصادفات در سال 90 استان اردبیل تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
3 علل افزایش جرائم و تخلفات راهور در 9 ماهه اول 1388 در استان اردبیل تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
4 رابطه بین سطح تحصیلات و نقش آن در بروز جرم در شهرستان اردبیل تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
5 بررسی نقش عشایر مرزنشین در امنیت مرزی منطقه ی جعفرآباد مغان تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
6 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان خلخال تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
7 بررسی ساختار فضایی مکانی کاربری های اراضی شهری با هدف برنامه ریزی پدافند غیرعامل(مطالعه مورزدی:شهر سرعین) تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
8 نقش گشتهای انتظامی در کاهش وقوع جرائم تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
9 تاثیر گشتهای مرزی بر پیشگیری از قاچاق در گرمی تحقیقات کاربردی (ناجا) 1394 تمام
10 بررسی تاریخی شکل گیری عشایر استان اردبیل و نقش آن در فرهنگ و تمدن ایران تحقیقات کاربردی (ناجا) 1390 تمام
11 بررسی ویژگی های شخصیتی عشایر اردبیل تحقیقات کاربردی (ناجا) 1390 تمام

 

*داوری مقالات

ردیف عنوان نشریه/گنفرانس سال
1 داوری 1عنوان مقاله فصلنامه علمی و پژوهشی نشریه محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران 1400
2 داوری 1عنوان مقاله فصلنامه علمی و پژوهشی حغررافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1399
3 داوری10عنوان مقاله فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز 1398
4 داوری 2 عنوان مقاله پنجمین کنفراس مدیریت هزار سوم 1398
5 داوری 2 عنوان مقاله مجله فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه فضاهای پیراشهری 1396
6 داوری 20عنوان مقاله پنجمین کنگره علمی و پژوهشی افق نوین…. 1396
7 داوری54عنوان مقاله سومین کنفرانس   علمی و پژوهشی افقهای نوین….. 1395
8 داوری10عنوان مقاله اولین همایش ملی آینده پژوهشی….. 1395
9 داوری16 عنوان مقاله دومین کنفرانس علوم زمین و توسعه شهری 1395
10 داوری 7عنوان مقاله اولین همایش توسعه پایدار 1394
12 داوری 7عنوان مقاله اولین کنفرانس   بین المللی علوم جغرافیا… 1394
12 داوری 3 عنوان مقاله دومین کنفرانس   بین المللی علوم جغرافیا… 1394
13 داوری 83 عنوان مقاله اولین کنفرانس علمی و پژوهشی اف نوین در علوم جغرافیا و…. 1393
14 داوری 5 عنوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی و توسعه شهری 1393
15 داوری6 عنوان مقاله اولین عمایش ملی عشایر 1292

 

* مسئولیت در برگزاری (همایش، کنفرانس، کنگره ،سمپوزیوم)  

ردیف مسئولیت عنوان کنفرانس سال سطح کنفرانس
1 رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1395 ملی
2 دبیر کنفرانس نگرشی نو در چالش شهر و شهرنشینی 1395 ملی
3 عضو کمیته فرهنگی در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی 1394 ملی
4 دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1395 ملی
5 عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری و…. 1394 ملی
6 عضو شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1395 ملی
7 عضو شورای سیاست گذاری نگرشی نو در چالش شهر و شهرنشینی 1395 ملی
8 عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1395 ملی
9 عضو شورای سیاست گذاری اولین تاا چهارم کنفرانس بین المللی ایده نو در محیط زیست … 1394 بین المللی

                   

* عضویت در هیات تحریریه و  داوری (مجلات پژوهشی؛ترویجی وتخصصی

ردیف مسئولیت عنوان مجلات رتبه سال
1 مدیر مسئول نشریه آمایش سرزمین تخصصی 1400
2 کمیته داوری فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز علمی پژوهشی 1400
3 کمیته داوری فصلنامه جغرافیا ی سیاسی دانشگاه فردوشی مشهد علمی پژوهشی 1399
4 کمیته داوری مجله نشریه محیط زیست دانشگاه تهران علمی پژوهشی 1398
5 کمیته داوری مجله انجمن برنامه ریزی شهری ایران علمی پژوهشی 1397
6 هیات تحریریه   و کمیته داوری دو ماهنامه حیات پاک علمی تخصصی 1397
7 هیات تحریریه و کمیته داوری فصلنامه شابک علمی تخصصی 1396
8 هیات تحریریه و کمیته داوری فصلنامه مطالعات جغرافیای عمران و مدیریت….. علمی تخصصی 1395
9 هیات تحریریه و کمیته داوری فصلنامه پژوهش های نوین در علوم جغرافیا و معماری و … علمی تخصصی 1395
10 هیات تحریریه   و کمیته داوری فصلنامه علمی تخصصی عصر پایدار ملی 1394
11 هیات تحریریه   و کمیته داوری فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ملی 1393

                             

*سخنرانی تخصصی

ردیف تخصصی/عمومی موضوع سخنرانی سال مجری برگزار کننده شهر
1 تخصصی پلیس اخلاق مداری 1393 نیروی انتظامی(پلیس راهور) اردبیل
1 تخصصی پلیس یگانه ویژه 1393 نیروی انتظامی(یگانه ویژه) اردبیل
3 تخصصی سخنرانی در همایش مدیریت بحران 1392 جمعیت هلال احمر(استان اردبیل) اردبیل

 

* برگزاری نمایشگاه   تخصصی

ردیف موضوع کارگاه سال مسئول برگزارکننده
1 برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی چغرافیا 1394 همایش گردشگری ورزشی
1 برگزیده مسابقه عکس 1393 کنگره بین اللمللی
3 برگزاری دومین نمایشگاه خصصی جغرافیا دانشگاه تهران 1383 آموزش و پرورش
4 برگزاری نمایشگاه تخصصی جغرافیا 1392 دانشگاه تهران

 

*عضویت در سازمان  های دولتی و غیر دولتی(ING) و قطب‌های علمی

ردیف سازمان مسؤلیت تاریخ عضویت مکان
1 شبکه جهانی مدیر سایت رسمی 1400 جهانی
2 سیلویکا عضو فعالان علم و پژوهش ایران 1399 ملی
3 شبکه پژوهشگران ایران عضو شبکه پژوهشگران ایران 1398 ملی
4 شرکت علمی نگرش اندیشمندان پیشرو مشاور علمی و راهبردی 1397 تهران
5 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری مرزی عضو 1396 زابل
6 موسسه علمی زیست اندیش آرمانی مشاور علمی و راهبردی 1395 اردبیل
7 موسسه دانش گستر حقوق شهروندی مشاور عالی حوزه برنامه ریزی شهری 1395 تهران
8 موسسئه علمی پژوهشی سفیران فرهنگی هیات علمی افتخاری 1395 تهران
9 موسسه پژوهشی فراز اندیشان دانش بین الملل هیات علمی 1393 تهران
10 شرکت زیست فناوران زمین پاک مشاور عالی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1393 تهران
11 دفتر تحقیقات نیروی انتظامی ناجا عضو شورای پژوهشی 1393 اردبیل
12 دفتر تحقیقات نیروی انتظامی ناجا اتاق فکر 1393 اردبیل
13 انجمن نویسندگان و فرهیختگان ایران عضو 1392 تهران
15 موسسه تسنیم قرآن مدیر جغرافیایی قرآن 1392 کشور

                                                    

*برگزاری  کارگاه آموزشی تخصصی

ردیف موضوع کارگاه تاریخ مسئول برگزارکننده
1 مدرس :گارگاه آموزشی پلیس آگاهی،امنیت اجتماعی و اخلاق اسلامی 1392 مرکز تحقیقات کاربردی ناجا اردبیل
2 مدرس :گارگاه آموزشی پلیس راهور و اخلاق اسلامی 1392 مرکز تحقیقات کاربردی ناجا اردبیل
3 مدرس :کارگاه و تدریس جامعه شناسی ،مردم شناسی و رفتارشناسی سازمانی 1392 مرکز تحقیقات کاربردی ناجا اردبیل
4 مدرس : کارگاه مقدماای مقاله نویسی 1393 موسسه سفیران مبین
5 مدرس : کارگاه مدیریت گردشگری 1394 اولین کنفرانس بین المللی گردشگری ورزشی
6 طراحی و راه­اندازی:وب سایت علمی تخصصی برنامه ریزی شهری 1394 وزارت ارشاد اسلامی،نماد الکترونیکی
7 مدرس:گارگاه جامعه شناسی ،رفتار شناسی اداری در دانشگاه پیام نور 1394 دانشگاه پیام نور استان اردبیل
8 مدرس : مدیریت P&M در مدیریت گردشگری 1395 اولین کنفرانس ملی   علوم جغرافیا
9 مدرس : مدیریت P&M مدیریت شهری 1395 اولین کنفرانس ملی نگرشی نو در چالش های شهر و شهر
10 مدرس : حقوق شهروندی 1395 سازمان منطقه آب اردبیل
11 مدرس : گارگاه تخصصی برنامه ریزی فضای سبز شهری 1396 دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرداری
12 مدرس : مدیریت P&M مدیریت شهری 1396 تهران،دانشگاه علامه طباطبایی
13 راه­اندازی:گارگاه آموزشی آشنایی باجقوق و قوانین تشکیل شرکتهای دانش بتیان 1397 پارک علم و فناوری استات اردبیل
14 طراحی و راه­اندازی:گارگاه تبیین مراکز ررشد و پارک علم و فناوری 1397 پارک علم و فناوری استات اردبیل
15 طراحی و راه­اندازی:گارگاه تولید یک کسب و کار 1397 پارک علم و فناوری استات اردبیل
16 مدرس : مدیریت P&M مدیریت شهری 1397 شیرازدانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی
17 مدرس : کارگاه مدیریت گردشگری 1397 جزیره کیش

 

* عضویت در کمیته علمیمایش، کنفرانس، کنگره ،سمپوزیوم)

ردیف عنوان مجلات رتبه سال
1 کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی در مورد نقش جغرافیا 1395
2 کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی 1395
3 کمیته هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی 1395
4 کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی نگرش نو در چالش های شهر و شهرنشینی 1395
5 کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1395
6 کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس بین المللی نقش علوم جغرافیا 1395
7 کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس بین المللی نقش علوم جغرافیا 1395
8 کمیته علمی همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و …. 1395
9 کمیته علمی اولین همایش ملی آینده پژوهشی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی 1395
10 کمیته علمی اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی 1395
11 کمیته علمی سومین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و . 1394
12 هیات علمی و کمیته داوران چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 1394
13 هیات علمی و داوری اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1394
15 کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1394
16 کمیته علمی اولین کنفرانس همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت 1394
17 کمیته علمی اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 1394
18 هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.. 1394
19 کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1394
20 کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 1394
21 کمیته علمی همایش ملی چالش های معاصر در معماری، منظ ر و شهرسازی 1394
22 کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1394
23 کمیته علمی و هیات داوران سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و …. 1394
24 داور علمی برتر دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1394
525 کمیته داوری سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1394
26 کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس بین اللمللی شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری 1394
27 کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین اللمللی شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری 1394
28 کمیته علمی اولین کنفرانی ایده نوین درمعماری و شهرسازی 1394
29 کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ایده نوین در محیط زیست و گردشگری و کشاورزی 1394
30 کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا 1394
31 کمیته علمی و اولین همایش گردشگری ورزشی با رویکرد………… 1394
32 کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی 1394
33 کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و …. 1394
34 کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی جغرافیا ، شهرسازی و مدیریت شهری 1394
35 کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی 1394
936 کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،عماری ،شهرسازی و توسعه پایدار 1394
37 کمیته علمی و هیات داوران کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار 1394
38 کمیته علمی و هیات داوران همایش فضای سبز دیروز ،امروز ،فردا 1394
39 کمیته علمی و هیات داوران همایش گردشگری جغرافیا ،منابع طبیعی و محیط زیست 1394
40 کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی عشایر؛نظم و امنیت 1393
41 کمیته علمی و هیات داوران همایش جمعیت جوانان هلال احمر 1393
42 کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 1393
43 کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش 1392

 

*شرکت در  کارگاه آموزشی تخصصی/عمومی                                    

ردیف تخصصی/ عمومی موضوع همایش های علمی و تخصصی سال مجری برگزار کننده
1 عمومی کتایخانه دیجیتال 1392 دانشگاه پیام نور استان اردبیل
2 عمومی دوره آموزشی 1392 دانشگاه پیام نور استان اردبیل
3 تخصصی پیشگیری از اعتیاد 1392 دانشگاه محقق اردبیلی
4 عمومی کارگاه ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه پیام نور 1392 دانشگاه پیام نور استان اردبیل
5 عمومی کارگاه هم اندیشی بصیرت 1392 دانشگاه پیام نور استان اردبیل
6 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت بحران 1393 موسسه آموزش عالی مهر اروند
7 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت زمان 1393 کنفرانس بین المللی عمران و زیرساخت شهری
8 تخصصی کارگاه آموزشی گردشگری و طبیعت گردی 1393 میراث گردشگری و فرهنگی
9 تخصصی دوره آموزش تخصصی گردشگری 1393 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
10 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی شهری 1393 موسسه آموزش عالی مهر اروند
11 تخصصی کارگاه طراحی پارک شهری از ایده تا اجرا 1393 دانشگاه تربیت مدرس
12 تخصصی کارگاه آموزشی توسعه شهری 1393 دانشگاه هنر تبریز
13 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت شهری 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
14 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت شهری پیشرفته 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
15 تخصصی کارگاه تخصصی اقتصاد شهری 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
16 تخصصی کارگاه شهرسازی پیشرفته 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
17 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت گردشگری 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
18 تخصصی کارگاه تخصصی شهر الکترونیک 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
19 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت بحران 1393 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
20 تخصصی کارگاه تخصصی زیرساخت شهری 1394 کنفرانس بین المللی تبریزی
21 تخصصی دوره آموزشی بازاریابی و توسعه گردشگری 1394 موسسه حامیان زیست اندیش
22 تخصصی دوره آموزش اکوتوریسم مناطق تحت حفاظت 1394 موسسه حامیان زیست اندیش
23 عمومی کارگاه آموزشی انتخاب سبک مناسب مدیریتی در دانشگاهها 1394 دانشگاه پیام نور
24 عمومی کارگاه آموزشی تبیین آیین نامه ای پژوهشی دانشگاه 1394 دانشگاه پیام نور
25 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت پروژه 1394 موسسه آموزشی مهر الوند
26 تخصصی دوره های تخصصی محیط زیست 2016 همایش اجلاس جهانی شوراها
27 تخصصی کارگاه تخصصی مدیریت شهری 2016 همایش اجلاس جهانی شوراها
28 تخصصی کارگاه تخصصی شهر هوشمند 2016 همایش اجلاس جهانی شوراها
29 تخصصی کارگاه تخصصی شهرسازی 2016 همایش اجلاس جهانی شوراها
30 تخصصی کارگاه آموزشی آنتی مارکتینگ 2018 کنفراس بین المللی آنتی مارکتینگ
31 تخصصی کارگاه آموزشی جغرافیا 1396 دومین کنفرانس علوم جغرافیا
32 تخصصی کارگاه آموزشی محیط زیست 1396 اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع
33 تخصصی کارگاه آموزشی   حقوق شهروندی در آینه محیط زیست 1395 کنفرانس بین المللی حقوق شهروندی
34 تخصصی کارگاه آموزشی حقوق شهروندی و افراد توانخواه 1395 کنفرانس بین المللی حقوق شهروندی
35 تخصصی کارگاه آموزشی حقوق شهروندی و اقتصاد شهری 1395 کنفرانس بین المللی حقوق شهروندی
36 عمومی کارگاه آموزشی طرح معرفت افزایی اساتید دانشگاه اسلامی 1396 دفتر نهاد مقام معظم رهبری
37 عمومی کارگاه آموزشی طرح معرفت افزایی فلسفه اخلاق 1397 دفتر نهاد مقام معظم رهبری
38 عمومی کارگاه آموزشی طرح معرفت افزایی تعلم، تعقل ،تفهم، 1397 دفتر نهاد مقام معظم رهبری

 

* شرکت و  حضور در کنگره ها ،کنفرانس ها و همایش ها

ردیف کنگره ،کنفرانس و همایش سال شهر
1 اولین کنگره بین اللملی مهندسی محیط زیست 1394 تهران
2 اولین همایش ملی شهر هوشمند 1394 اصفهان
3 دوازدهمین   کنگره جغرافیدانان ایران   1394 نجف آباد
4 دومین همایش ملی   گردشگری و توسعه پایدار 1394 همدان
5 کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها 1394 تبریز
6 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394 تهران
7 دومین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری 1394 همدان
8 اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری 1394 تبریز
9 اولین همایش توسعه پایدار شهری 1394 تهران
10 1st International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City 1394 تبریز
11 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهر     1394 تبریز
12 سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری 1394 تهران
13 همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز دیروز، امروز، فردا 1394 تبریز
14 اولین همایش بین المللی ایده های نو در معمار وشهرسازی 1394 اردبیل
15 سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری 1394 تبریز
16 اولین همایش ملی گردشگری پایداربا رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 1394 اردبیل
17 اولین همایش ملی جغرافیا،گردشگری،منابع طبیعی وتوسعه پایدار 1393 تهران
18 کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار 1393 تهران
19 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران 1393 تهران
20 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 1393 تهران
21 دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ی محیط زیست پایدار 2014 همدان
22 اولین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهر ی 1393 تبریز
23 اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی 1393 تهران
24 دومین همایش ملی   معماری ؛،مرمت،شهرسازی و محیط زیست پایدار 1390 همدان
25 اولین همایش سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی 1392 همدان
26 اولین همایش ملی معماری   و توسعه پایدار شهری 1392 بوکان
27 اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار 1392 همدان
28 اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392 تهران
29 کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا 1392 تهران
30 همایش ملی حاشیه نشینی و امنیت 1390 البرز
31 همایش ملی عشایر، نظم و امنیت 1392 اردبیل

 

*گواهینامه های تخصصی    

ردیف موضوع همایش های علمی و تخصصی شرایط اخذ سال تاییدیه
1 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1396 ترکیه
2 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1396 استرالیا
3 گواهینامه بین المللی همایش 1395 اتریش
4 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 ترکیه
5 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 ترکیه
6 گواهینامه بین المللی کنگره 1394 ایران
7 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 انگلستان
8 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 وین
9 گواهینامه بین المللی همایش 1394 آکسفورد
10 گواهینامه بین اللملی همایش 1394 اکراین
11 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 ایران
12 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 تبریز
13 گواهینامه بین المللی کنفرانس 1394 یورو
14 گواهینامه بین االمللی همایش 1394 یورو
15 گواهینامه بین االمللی کنفرانس 1393 استرالیا
16 گواهینامه بین االمللی کنفرانس 1393 یورو
17 گواهینامه بین االمللی کنگره 1393 یورو
18 گواهینامه بین االمللی کنفرانس 1393 یورو
19 گواهینامه بین االمللی کنفرانس 1393 تهران
20 اخذ گواهینامه بین المللی همایش 1393 یورو
21 گواهینامه بین االمللی کنگره 1393 تبریز

 

 *لوح سپاس و قدردانی

ردیف عنوان مکان سال
1 لوح سپاس کمیته علمی و داوری اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگ شهرها 1395
2 لوح سپاس کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 1395
3 لوح سپاس کمیته علمی و داوری اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 1395
4 لوح سپاس کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 1395
5 لوح سپاس کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی 1395
6 لوح سپاس کمیته علمی و داوری دفتر تحقیقات کاربردی ناجا 1395
7 لوح سپاس جهت همکاری موثر همایش ملی نظم ، امنیت و عشایر 1393