ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

۶۰,۰۰۰ ریال