ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت گردی با استفاده از منطق فازی در محیط جی ای اس(مطالعه موردی بویر احمد)

فصلنامه  فضای گردشگری

۶۰,۰۰۰ ریال