ارزیابی فرصت ها و چالش های گردشگری شهر توریستی هیر با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی

همایش ملی گردشگری، جغرافیا ی محیط زیست پایدار

۱,۰۰۰ ریال