ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از مدلهای کمی (مطالعه موردی خلیل شهر)

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

مقاله

۰ ریال