بررسی نقش ابزار فرهنگ در جذب توریسم داخلی و خارجی مطالعه موردی شهر اردبیل

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،دولت الکترونیک،شهر هوشمند

۶۰,۰۰۰ ریال