بررسی وضعیت توریسم و گردشگری بر اقتصاد شهر مطالعه موردی شهر اردبیل

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

۳۰,۰۰۰ ریال