بررسی و ارزیابی وضعیت مراکز خرید در شهر اردبیل

پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

 

۶۰,۰۰۰ ریال