بررسی و تحلیل مهاجرت روستا به شهر در اردبیل

اولین کنفرانس در علوم جغرافیایی مدیریت و برنامه ریزی شهری

۶۰,۰۰۰ ریال