تاثیر توریسم بر تحولات اقتصادی وکالبدی شهر(نمونه موردی شهر سرعین)

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

۶۰,۰۰۰ ریال