تاثیر شرایط اقلیمی بر توسعه گردشگری مطالعه موردی شهرستان نیر

همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال