تحلیلی بر فرصتها و تهدید(نکات قوت و ضعف)توریسم کشورهای اسلامی در جهت همگرایی فرهنگی سیاسی و اقتصادی ملت ها و دولت ها

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال