تحلیل بررسی معضلات اقتصاد کشاورزی در شهر اردبیل

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،معماری و شهر سازی

۶۰,۰۰۰ ریال