تحلیل بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فضای سبزشهر اردبیل

دومین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی

۶۰,۰۰۰ ریال