تحلیل سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان اردبیل

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی

مقاله

۶۰,۰۰۰ ریال