تحلیل و بررسی نقش چالش های فرهنگ شهرنشینی در اردبیل

 اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

 

۶۰,۰۰۰ ریال