شهرکهای صنعتی و نقش آن در توسعه شهر اردبیل

 دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، شهرسازی و محیط زیست پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال