عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

۶۰,۰۰۰ ریال