فرصت ها و چالش های گردشگری در توسعه پایدار توریسم شهر اردبیل

کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال