بررسی وضعیت شهر الکترونیک در ایران (مطالعه موردی شهر اردبیل

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری

۶۰,۰۰۰ ریال