مدیریت محیط زیست شهرهای ایران ،چالش ها و راهکارها(مطالعه موردی شهر اردبیل

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۶۰,۰۰۰ ریال