مروری تحلیلی و توصیفی بر نقش شهرهای شهرهای کوچک و میانی استان اردبیل در توسعه استان

کنفرانس ملی علوم جغرافیا

۶۰,۰۰۰ ریال