مسکن شهر مرزی پارس آباد در مقایسه با مناطق شهری کشور و شهر سالم

همایش ملی مرزنشینان و توسعه پایدار و فرصت سرمایه گذاری

۶۰,۰۰۰ ریال