مکانیابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با تاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیا

فصلنامه مطالعات جغرافیا عمران و مدیریت شهر

۶۰,۰۰۰ ریال