موثر بر توریسم (نمونه موردی شهرستان خلخال)

دومین همایش جغرافیا و گردشگری و محیط زیست پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال