نقش رسانه های جمعی تلویزیون در پیشبرد فرهنگ شهری(مطالعه موردی شهر اردبیل)

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

۶۰,۰۰۰ ریال