نگاهی تحلیلی بر چالش ها و موانع توسعه شهر اردبیل

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

۶۰,۰۰۰ ریال