نگاهی گذرا بر اهمیت و کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

۶۰,۰۰۰ ریال