نگرشی تحلیلی و میدان بر چالش تاکسی رانی در شهر اردبیل

 کنفرانس بین المللی عمران، معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

۶۰,۰۰۰ ریال