پارامترهای تاثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده روها برای افزایش سطح تعاملات اجتماعی(مطالعه موردی شهر اردبیل)

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم

۶۰,۰۰۰ ریال