بررسی پیشبرد کیفیت محله پایدار (مطالعه موردی شهر اردبیل)

اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی و مدیریت شهری توسعه پایدار

۶۰,۰۰۰ ریال